อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์นพดล โคตรพันธ์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตะมียนันท์

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นานาชาติ),

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.กฤษฎา วิไลลักษณ์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.มารุต โคตรพันธ์

วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.สุรีพร มีหอม

วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์สมปอง มีใหม่

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์ผู้สอน

นายชัยยศ เมืองสุข

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการไฟฟ้า